Kosher Nedir?Koşher Koşher Koşher Koşher Koşher Koşher

 • Musevi din disiplini, bu disipline bağlı bulunan dindaşların beslenmelerini; kaynağını Tevrat metinlerindeki ilahi buyruklardan ve bu buyruklar esas edinilerek din bilginlerince oluşturulan kodlamalardan alan birtakım temel kurallara bağlanmış bulunmaktadır.
 • Bu bağlamda Musevi inançlısının beslenme kuralları tümüyle ilahi kaynaklıdır ve bu niteliğiyle tartışılmazlık ifade eder.
 • Etleri gıda maddesi olarak tüketilebilecek hayvanların türleri üzerinde çok önemli sınırlamalar bulunmakla birlikte, bu şekilde tüketilmesine cevaz verilen hayvanların ve kanatlıların da bunları kesecek özel eğitim almış uzman din görevlilerince kesim öncesi özel bir muayeneden geçirilmesi ve en azından görünür bir sakatlık ve sağlıksızlığının bulunmaması, usulüne uygun olarak kesilirken acı çekmelerine imkan verilmemesi ve kanının tamamen akıtılmış bulunması yanında, kesim akabinde iç organlarının muayene edilip gıda olarak tüketilmesine engel bir hastalık yada sakatlığının bulunmadığının saptanmış olması esastır.
 • Gıda maddesi olarak tüketilebilecek balık türlerinde de sınırlamalar getiren beslenme kuralları, öteki deniz ürünlerini, yumuşakçalarını ve kabuklularını beslenme bakımından kapsam dışı olarak tanımlar.
 • Gıda maddesi olarak tüketilebilecek bitkisel ürünlerin türleri üzerinde önemli sınırlamalar bulunmasa da, bunların her türlü zararlı, böcek, asalak ve haşarattan arındırılmış bulunduğunun saptanmış olması çok önem taşımaktadır.
 • Musevi dini inanışındaki gıda maddeleri ve beslenme tüzüğü, gıda maddesi olarak tüketilmesine cevaz verilen ister hayvansal olsun isterse bitkisel kaynaklı ürünlerin; kaynağından itibaren pişirime hazırlanması, pişirim ve sofraya sunum aşamalarında da belli birtakım kurallara uyulmasını gerektirir.
 • Bu arada hiçbir şekilde kan yenemeyeceği gibi, et ve et ürünleriyle süt ürünlerinin bir arada ve/veya belirlenenden daha kısa aralıklarla yenmemesi, üzerinde çok büyük bir duyarlılıkla durulması gereken konulardır.
 • Malzemelerin hazırlanması, pişirim, sofraya sunum ve tüketim aşamasındaki kap kacak, araç ve gereçlerin de temiz olmaktan öte belli bir ölçüde paklanmış olduklarından emin olunması çok önemlidir.
 • Bu gereklilikler zinciri Musevi inançlısı açısından; yemek yeme ve beslenme süreçlerini belli bir anlamda kutsallık seviyesine yüceltmeyi de içerir.
 • Musevi dini kuralları gereğince tüketilmesine cevaz verilen gıda maddeleri için düzenlenen "Kaşer Belgesi" bu gıda maddelerinin kaynağından sunumuna kadar geçen süreçte yukarıda kısaca ve ana hatlarıyla izah edilmeye çalışılan koşullara uygun olarak hazırlandığının gözlenerek saptandığını teyit eden bir belge olup, bu belgenin hazırlanmasında Hahambaşılığımız düzenleyici ve bu alanda eğitim görüp uzmanlaşmış elemanları eliyle denetleyici bir rol oynamaktadır.
 • "Kaşer" kavramı gıda olarak tüketilecek maddeler dışında; örneğin yenmesine cevaz verilmeyen hayvanların ve bunların ürünlerinin belli birtakım başkaca amaçlarla da kullanılmamasını içerir. Ancak buradaki sınırlamalar kullanım amaçları ve koşullarıyla doğrudan bağlantılıdır.
 • "Kaşer" sözcüğü, anlatımda vurgulanmak istenen tanımına uygun olarak dilimize "Dinen Uygun / Mubah / Caiz / Helal / Kısr" olarak çevrilebilir.
Türkiye Hahambaşılığı Denetim Yetkilisi DENET GIDA A.Ş.